38
38
Theo loại văn bản: Chương trình Công tác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 38  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


11/CTr-UBND01/11/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh


10/CTr-UBND01/10/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 10/2021


09/CTr-UBND01/09/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 9/2021


08/CTr-UBND01/08/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 8/2021

07/CTr-UBND01/07/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

06/CTr-UBND01/06/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

05/CTr-UBND01/05/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

04/CTr-UBND01/04/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

03/CTr-UBND01/03/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


02/CTr-UBND01/02/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

12/CTr-UBND12/01/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh

12/CTr-UBND12/01/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh


01/CTr-UBND30/12/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


12/CTr-UBND01/12/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


11/CTr-UBND02/11/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


10/CTr-UBND01/10/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


09/CTr-UBND31/08/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


08/CTr-UBND30/07/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


07/CTr-UBND30/06/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


06/CTr-UBND01/06/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


05/CTr-UBND04/05/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


04/CTr-UBND01/04/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


3/CT-UBND01/03/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác Tháng 03 năm 2020


2/CT-UBND04/02/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác Tháng 02 năm 2020


1/CTR06/01/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 1 năm 2020

12/CTr-UBND01/12/2019UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Kỳ Anh

11/CTr-UBND01/11/2019UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Kỳ Anh

10/Ctr-UBND01/10/2019UBND huyện Kỳ AnhChương trình Công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Kỳ Anh

09/Ctr-UBND03/09/2019UBND huyện Kỳ AnhChương trình Công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Kỳ Anh

08/Ctr-UBND31/07/2019UBND huyện Kỳ AnhChương trình Công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Kỳ Anh